מסורת הפסיון מלונדון ומקורות

London beth din kashrut guide 2002

Rav Berstien cover 1926

London רשימת עופות עם מסורת של רב ברשטיין – לונדון 1926

London Jewish Chronicle 1876 – kosher add

Letter from Rav Dahan about Mesoret of Rav Shimon Cutler  and pheasants in Liverpool

British Pheasant Mesorah 2008

This entry was posted in Bird Mesorot, kashrut, mesorah, Uncategorized, מסורת העוף and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *